LOGOPEDIE

 

WAAROM LOGOPEDIE?

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk bij de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen kunnen dus een grote invloed hebben op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op het verbeteren van articulatie en taal. De schoolse vaardigheden die aan bod kunnen komen tijdens de therapie zijn: het stimuleren van het lees-, spelling- en rekenvaardigheden. Naast de behandeling zelf geeft de logopedist adviezen en informatie. Zo begeleidt de logopedist ook de omgeving. En ook het aanleren van een goede werkhouding en studiemethode vallen binnen het vakgebied van de logopedist.

 

ONDERZOEK

Afhankelijk van uw hulpvraag worden eerst de nodige tests afgenomen. De logopedist kan de spraak, taal, schoolrijpheid of schoolse vaardigheden onderzoeken.

 

Spraak en taal: Bij de evaluatie van de spraakontwikkeling worden de articulatorische mogelijkheden nagegaan.

Bij het onderzoek naar het taalvermogen wordt zowel aan taalbegrip als aan taalproductie aandacht besteed. De woordenschat en de zinsbouw worden onderzocht. Ook wordt er gekeken naar taalvorming (dit betreft het vormen van meervouden, werkwoorden, verkleinwoorden, trappen van vergelijking,...).

 

Schoolrijpheid: Het doel van een schoolrijpheidstest is nagaan of een kleuter op het einde van de 3de kleuterklas een aantal talige en ruimtelijke vaardigheden beheerst om in het 1ste leerjaar te kunnen starten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de lees- en spellingvoorwaarden enerzijds en de rekenvoorwaarden anderzijds.

 

Schoolse vorderingen: Afhankelijk van de hulpvraag wordt het technisch lees-, spelling- of rekenniveau van de kinderen bepaald.

 

THERAPIE

Uit de resultaten van het onderzoek zal blijken of het aangewezen is om logopedische therapie op te starten. Er wordt dan een handelingsplan opgesteld voor een of meer van volgende domeinen.

 

Articulatie: Als kinderen problemen hebben met de uitspraak van allerlei klanken, zijn ze vaak moeilijk verstaanbaar voor hun omgeving. Dit kan frustraties opwekken waardoor ze steeds minder sociaal contact zoeken. Op deze manier wordt de spraak niet verder gestimuleerd.

Aan de hand van mondmotorische oefeningen en het aanleren van de juiste tongplaatsing worden de kinderen gestimuleerd in een correcte uitspraak. Met behulp van verschillende articulatieprogramma’s worden, op een speelse manier en op maat van het kind, de ontbrekende klanken aangeleerd.

 

Taalstimulatie: Het verwerven van de moedertaal is niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend. Kinderen die hier moeite mee hebben, uiten vaak te korte zinnetjes voor hun leeftijd, begrijpen de opdracht niet altijd, kunnen zich moeilijker uitdrukken,…

Bij een talige problematiek worden kinderen meestal doorverwezen door de kinderarts of de neus-keel-oorarts die eerst het gehoor zal nakijken om uit te sluiten dat er zeker geen lichamelijke problemen zijn die de taalachterstand kunnen verklaren. Vanaf de lagere schoolleeftijd wordt het aanpakken van de taalproblematiek geïntegreerd in de schoolse vaardigheden zoals begrijpend lezen, vraagstukken,…

 

Schoolrijpheid: Kinderen die problemen hebben met het auditief geheugen (onthouden van drie of meer elementen), de auditieve analyse en synthese (hakken en plakken van woorden) en de auditieve vaardigheden (zoals het vinden van rijmwoorden) hebben een minder sterke basis om in het 1ste leerjaar te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheidstraining kan hiervoor een oplossing bieden.

 

Lezen - spelling - rekenen: Correct leren lezen en schrijven is niet altijd even evident. In het 1ste leerjaar merken leerkrachten vaak al snel wanneer een kind moeilijkheden heeft met het aanvankelijk lezen.

In de therapie zal leesplezier centraal staan. Bij oudere kinderen komt het begrijpen en synthetiseren van teksten meer aan bod.

 

Rekenproblemen worden ook zichtbaar in het 1ste leerjaar: kinderen kunnen moeilijkheden hebben met het automatiseren van de splitsingen tot 10 of bij de brugoefeningen beginnen ze weer op hun vingers te tellen. Ze kunnen ook problemen hebben met het begrijpen van rekentaal. De moeilijkheden uiten zich vooral in opvallend veel rekenfouten en een traag rekentempo.

 

Studiebegeleiding: Kinderen met leerproblemen beheersen zelden de vaardigheden om te reflecteren op hun denken en leren. Ze maken weinig gebruik van wat ze reeds kennen en kunnen, en passen die vaardigheden niet altijd toe in nieuwe situaties. Tijdens de therapie leren de kinderen hun eigen cognitief functioneren kennen waardoor ze minder moeilijkheden gaan hebben in nieuwe of complexere situaties.

Ze leren linken leggen, informatie organiseren en rekening houden met een sterker visueel of auditief geheugen om zo hun leren efficiënter te laten verlopen. Ook het maken van een studieplanning, het schematiseren en samenvatten worden ingeoefend.

 

 

TARIEVEN

Al onze therapeuten zijn geconventioneerd. We hanteren de door het RIZIV vastgestelde tarieven. Voor de meeste stoornissen is er een terugbetaling via het ziekenfonds mogelijk. De afrekening gebeurt maandelijks. We vragen te betalen binnen de 10 werkdagen. Nadien krijgt u een getuigschrift voor terugbetaling voor de geleverde prestaties van de voorbije maand.

 

Download de tarieven hier